f Promocija novog pristupa zaštite voda u Republici Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Promocija novog pristupa zaštite voda u Republici Srbiji

29.01.2013

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misija u Republici Srbiji, organizuje prezentacije koje će biti posvećene promociji novog pristupa zaštite voda u Republici Srbiji, tako što će predstaviti Uredbu o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, Uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, Uredbu o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje, koje su usklađene sa regulativom Evropske unije za ovu oblast.

Projekat je finansijski podržala Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS Misija u Srbiji, a cilj projekta je unapređenje zaštite voda na teritoriji Republike Srbije, kroz poboljšanje informisanosti različitih ciljnih grupa o primeni ovih Uredbi i obavezama koje proističu njihovom primenom. Tokom prezentacija akcenat će biti stavljen na Uredbu o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, jer se njena primena odnosi na emisije za određene grupe ili kategorije zagađujućih supstanci (materija) u tehnološkim otpadnim vodama pre njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju, tehnološkim i drugim otpadnim vodama koje se neposredno ispuštaju u recipijent, vodama koje se posle prečišćavanja ispuštaju iz sistema javne kanalizacije u recipijent i otpadnim vodama koje se iz septičkih i sabirnih jama ispuštaju u recipijent, odnosno na regulisanje ispuštanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda u prijemnike.

Kako bi pojedini zagađivači postigli propisane granične vrednosti ovom Uredbom neophodna je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što zahteva velika finasijska ulaganja. 

Aktivnosti na promociji biće usmerene na organizovanje 10 tribina pod nazivom „Promocija Novog pristupa zaštiti voda u Republici Srbiji''.

Realizacija ovog projekta otpočeće se organizovanjem tribine u Pančevu dana 31. januara 2013. godine, u 10 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Pančevo.

 

Izvor: http://www.merz.gov.rs/cir/node/1564

Povratak...