f Dve godine Arhus centra - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dve godine Arhus centra

04.03.2013

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji Otvorenog univerziteta Subotica sa resornim ministarstvom i Gradom Subotica, a uz podršku OEBS-a, 4. marta 2010. godine je počeo sa radom Regionalni Arhus centar Subotica.

 

Izveštaj o radu Regionalnog Arhus centra Subotica u 2012. godini

 

Projekat Regionalni Arhus centar Subotice realizije Otvoreni univerzitet Subotica podržan od strane Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Grada Subotice.

Osnovne aktivnosti su usmerene na edukaciju različitih interesnih grupa za sprovođenje Arhuske konvencije u cilju efikasnije zaštite životne sredine, te omogućavanje permanentnog pružanja visokokvalitetnih informacija o životnoj sredini i njihovo distribuiranje u javnosti na način prijemčiv korisnicima.

 

REZULTATI PROJEKTA

 

  1.    EKOLOŠKI INFORMATOR

Osim na internetr strani Arhus centra, gde se obavlja kontinuirano informisanje o ekološkim događanjima, najznačajnije vesti o radu Regionalnog Arhus centra i primeni ove konvencije u praksi, objavljeno je u dva Ekološka informatora HORIZONTI 35. (april-- jun) i 36. (jul-septembar) broja, dok druga dva izdanja oktobar-decembar i januar – mart 2013. godine. I po Zakonu o Arhuskoj konvenciji „informacija o životnoj sredini“ predstavlja svaku informaciju u pismenom, vizuelnom, zvučnom, elektronskom ili drugom materijalnom obliku o stanju elemenata životne sredine (npr. vazduh, voda, zemljište, biodiverzitet…). U informatoru, štampanom na srpskom i mađarskom jeziku, su se našle i aktivnosti AC, ali i rada Gradske uprave u ovoj oblasti. Elektronske forme izdanja su postavljene na internet stranama AC i Grada Subotice.

        2. SEMINARI

9. mart  2012. - Seminar NVO i predstavnika lokalnih samouprava - Više od trideset predstavnika ekoloških organizacija i lokalnih samouprava iz Sombora, Apatina, Vrbasa, Kikinde i Subotice okupili su se u petak, 9. marta, na Otvorenom univerzitetu u Regionalnom Arhus centru Subotica. Tema susreta je bila da se predlože prioritetne oblasti za projekte čiji su nosioci nevladine ekološke organizacije (udruženja građana), a koji će se sufinansirati preko javnih konkursa u 2012. godini iz budžeta Republike Srbije preko Fonda za zaštitu životne sredine i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, ali i iz Fondova zaštite životne sredine lokalnih samouprava. Pozdravljajući prisutne, Pavle Budinčević, programski direktor Otvorenog univerziteta, je predstavio osnovne odredbe konvencije i rad Arhus centra, te pozvao učesnike na konstruktivnu raspravu, ističući da su rukovodioci Fonda za zaštitu životne sredine RS inicirali ovaj susret da bi od ekoloških udruženja dobili povratnu informaciju o kriterijumima i prioritetima za sufinansiranje, i na taj način načinili korak ka jačanju drugog stuba Arhuske konvencije (učešće javnosti u donošenju odluka u vezi sa životnom sredinom). U uvodu je rukovodilac Arhus centra, Snježana Mitrović, istakla da je Vlada Srbije u februaru donela Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa udruženja, kojom se, između ostalog, sredstva mogu dodeljivati samo na osnovu javnog konkursa i tačno utvrđenih kriterijuma. Fond, resorno ministarstvo i pojedine lokalne samouprave, poput GU Subotica, su i do sada dodeljivali sredstva na osnovu konkursa, što je za pohvalu. Međutim, postavlja se pitanja kako odrediti oblasti koje bi imale prednost u podršci. Opšta ocena predstavnika lokalnih samouprava je da su im ekološke organizacije od velike pomoći u sprovođenju zakonom utvrđenih delatnosti. Istovremeno se sastanak održavao i u Regionalnom Arhus centru Novi Sad, te je nakon objedinjavanja predloga sačinjen zajednički zaključak.  

19. mart 2012. - Seminar namenjen studentima Ekonomskog fakulteta. Glavna tema seminara bio je Zakon o Arhuskoj konvenciji za čiju se implementaciju centar i zauzima, kao i predstavljanje rada centra. 

7. maj 2012. - Dogovorena saradnja Regionalnog Arhus centra Subotica i Univerziteta Singidunum sa Hemijsko-tehnološkom školom „Lazar Nešić“.

Na inicijativu Regionalnog Arhus centra Subotica i Univerziteta Singidunum, u Hemijsko-tehnološkoj škole „Lazar Nešić“, Ljiljana Krajnović i Boris Tot, održali sastanak sa direktoricom škole Ibojom Đokić, kao i pedagogom Zdenkom Vojnić na kojem je dogovorena saradnja ovih ustanova.

10. maj 2012.Održano prvo predavanje učenicima smera zaštite životne sredine HTŠ ”Lazar Nešić” o Arhuskoj konvenciji i radu Arhus centra. Predavači na mađarskom jeziku su bili Boris Tot i Leona Mezei.

11. maj 2012. – Održana dva predavanje, na srpskom i mađarskom jeziku, učenicima HTŠ ”Lazar Nešić”. Predavači su bili Ljiljana Krajnović, Boris Tot i Leona Mezi.

14. maj 2012. Održano četvrto predavanje učenicima HTŠ ”Lazar Nešić” na mađarskom jeziku. Predavači su bili Boris Tot i Leona Mezei.

15. maj 2012. - Održana dva predavanje učenicima HTŠ ”Lazar Nešić o Arhuskoj konvenciji i radu Arhus centra. Predavači na srpskom i mađarskom jeziku su bili Ljiljana Krajnović i Boris Tot.

24. maj 2012. – Održano sedmo predavanje učenicima HTŠ ”Lazar Nešić” na srpskom jeziku. Predavači su bili Ljiljana Krajnović i Boris Tot.

7. juni 2012.  - U saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Novog Sada, u  Regionalnom Arhus centru Subotica održan je seminar za ekološke organizacije iz Subotice, Novog Sada, Odžaka i Sombora. Tema je upoznavanje sa Arhuskom konvencijom, a razmotrili su i mogućnosti izmene Uredbe o sufinansiranju udruženja koju je Vlada Srbije usvojila u februaru 2012. godine. Zaključci su prosleđeni Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.

25. jun 2012. – U Regionalnom Arhus centru Subotica organizovana je diskusija o primedbama i predlozima na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja Regionalne deponije u Subotici - U prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica, 25. juna, je održana diskusija o primedbama i predlozima na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja Regionalne deponije u Subotici, katastarska parcela broj 2653 k.o. Bikovo. Studija je izrađena od strane „Hidrozavoda DTD“ za studije, istraživanja, projektovanje i inženjering iz Novog Sada i nalazila se na javnom uvidu od 5. do 25. juna 2012. godine u Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj GU Subotica. Projekat je finansiran od strane Evropske unije (IPA, prva komponenta) i od velikog je značaja za ceo region, a posebno za Suboticu koja će biti centar upravljanja.

18. septembar 2012. - Okrugli sto OEBS - U prostorijama Regionalnog Arhus centra u Subotici, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, održan je okrugli sto pod nazivom „Održivim partnerstvom ka zdravoj životnoj sredini“. Cilj okruglog stola bio  je unapređenje saradnje u rešavanju pitanja vezanih za zaštitu životne sredine. Ispred Arhus centra, domaćina skupa, prisutne je pozdravio mr Pavle Budinčević, programski direktor Otvorenog univerziteta. Prema rečima Olivere Zurovac – Kuzman, savetnice na programu zaštite životne sredine, Odeljenja za demokratizaciju, Misije OEBS u Srbiji, njihov krajnji cilj je da se u našoj zemlji uvede sistematičan način partnerstva koji bi izdvojio politiku iz ove važne oblasti za koju postoji zainteresovanost civilnog sektora, kao i lokalnih samouprava, a ujedno je neophodno stvoriti i mrežu partnerstava kako bi i na nacionalnom nivou vlada uspešnije radila. O modelima pravnih akata za jedinice lokalne samouprave u cilju primene Arhuske konvencije, govorila je Zorica Avramović, pravni ekspert, udruženje „Arhus centra“ iz Kragujevca.

1. oktobar 2012. - Okrugli sto  - U prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica na Otvorenom univerzitetu održan je okrugli sto na kojem su prisustvovali predstavnici resornog Ministarstva, lokalnih samouprava, Misije OEBS u Srbiji, medija, nevladinih organizacija, kao i Arhus centara Subotice i Novog Sada. Cilj okruglog stola bio je okupljanje i unapređenje saradnje Arhus centara iz Srbije, kao i lokalnih samouprava i ekoloških organizacija. Glavna tema razgovora je bila sprovođenje „Strategije za primenu konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija“ koju je donela Vlada Republike Srbije u decembru prošle godine, s posebnim osvrtom na Akcioni plan za sprovođenje ovog dokumenta kojim su utvrđene aktivnosti u čijoj realizaciji su regionalni Arhus centri prepoznati kao partneri koje treba konsultovati ili angažovati. Okrugli sto je održan u okviru projekta „Regionalni Arhus centar Subotica“ koji Otvoreni univerzitet sprovodi uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine RS i Grada Subotice. Učestvovali su Tina Janjatović, Odeljenje za harmonizaciju i razvoj propisa u oblasti zaštite životne sredine Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i dr Ivan Jarić, jedan od autora Strategije. O potrebi saradnje Arhus centara u Srbiji u cilju realizacije Akcionog plana Strategije govorili su: Darija Šajin, Novi Sad, Srđan Matović, Kragujevac i Pavle Budinčević, Subotica. 

22. novembar - Protokol  o vodi i zdravlju - U skladu sa svojim strateškim opredeljenjima vrednostima EU, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, 22. novembra, je u Regionalnom Arhus centru prezentovan Protokol o vodi i zdravlju. Cilj  promocije jeste pravovremeno informisanje šire javnosti, o značaju ratifikacije Protokola, kao i definisanje prioritetnih aktivnosti, koje će biti primenjene na lokalnom nivou, nakon ratifikacije. Cilj Protokola je da se na svim odgovarajućim nivoima, kako u nacionalnom, tako i u prekograničnom i međunarodnom  kontekstu, zaštiti zdravlje i dobrobit ljudi u okviru održivog razvoja, kroz unapređenje upravljanja vodom, uključujući zaštitu vodenih ekosistema, a putem prevencije, suzbijanja i smanjenja oboljenja uzrokovanih neispravnom vodom. Prezentaciju su održali, Biljana Filipović i Biljana Čobanović Ilić, iz Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Zvonko Platiša, iz Ministarstva zdravlja, Aleksandra Drobac Čik, iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Srđan Matović, iz udruženja Arhus centra Kragujevac. 

24. oktobar. 2012. - Prostorije Regionalnog Arhus centra Subotica su posetili mališni vrtića „Kolibri“. O mogućnostima koje RAC pruža našim najmlađim sugrađanima govorila je koordinator marketing aktivnosti, Ljiljana Krajnović. A u „diskusiji“ koja je spontano pokrenuta bilo je reči o reciklaži otpada, kao i kompostiranju.

21. novembar 2012. - Regionalni  Arhus centar  Subotica posetili su učenici trećeg razreda osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“. O radu RAC-a ime je govorila koordinatorka marketing aktivnosti, Ljiljana Krajnović. Osim toga bilo je reči i o reciklaži otpada, kao i o tome na koji način je sitnim izmenama u svakodnevnim aktivnostima moguće doprineti očuvanju Planete. akođe, osnovci škole Ivan Goran Kovačić su imali priliku da uživaju u izložbi fotografija uhvaćenih umetničkim okom Đorđa Suvajdžića i Ante Tabakovića. 

23. novembar 2012. - Regionalni Arhus centar Subotica su posetili mališani PU „Naša radost“ kako bi se  informisali o njegovim aktivnostima, kao i mogućnostima koje nudi građanima. Koordinatoor marketing aktivnosti RAC, Ljiljana Krajnović se i ovog puta dotakla teme koja je mališanima najinteresantnija, a to je reciklaža.

26. novembar 2012. - Predavanje studentima FTN-a - U organizaciji Regionalnog Arhus centra Subotica, na Otvorenom univerzitetu održano predavanje namenjeno studentima master studija Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Koordinator marketing aktivnosti RAC, Ljiljana Krajnović, govorila o dosadašnjim aktivnostima, kao i mogućnostima korišćenja ovog centra. Takođe, studenti su imali priliku da saznaju nešto više o Zakonu o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine. O rešavanju problematike kvaliteta vode Palićkog jezera, govorio je GIZ-CIM ekspert, savetnik za sanaciju jezera Palić iz Park Palić d.o.o dipl. hidrolog Michell Rohmann. 

13. decembar 2012. – Organizovan sastanak ekoloških organizacija iz Subotice na temu javne rasprave na nacrt SLOR-a. Samo sedam dana je bio kratak rok za javnu raspravu, posebno imajući u vidu što je veoma loše urađen nacrt Strategije lokalnog održivog razvoja Grada Subotice 2013-2022, opšta je ocena izrečena na sastanku. Tim pre što je urađen uz podršku Stalne konferencije gradova i opština. Konstruktivnom dvočasovnom raspravom su dati konkretni predlozi. Skrenuta je pažnja na nedovoljnu uključenost medija, civilnog i privatnog sektora u realizaciju projekata utvrđenih u SLOR-u. Od velike pomoći je bilo prisustvo, mr Gordane Gavrilović, stručnog saradnika u Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, koja je koordinirala izradom oblasti zaštite životne sredine.

26. decembar 2012. - Održan interni sastanak predstavnika javnosti i ekoloških organizacija, na temu nacrta Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža, Senta, Čoka i Novi Kneževac (2013-2022.). Sastanak je organizovao Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR, koji privodi kraju dvogodišnji IPA projekat “Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno bačkom okrugu”. Opšta ocena dokumenta je da ga treba još doraditi, a posebno detaljnije objasniti primenu pojedinih predloženih aktivnosti i mera u praksi. S obzirom na praznike, dogovoreno je da se „Regionalnoj deponiji“ proslede prve primedbe, a da se pre stavljanja na javni uvid održi zajednički sastanak.

Na kraju je naglašena uspešna ovogodišnja saradnja ekoloških organizacija preko Regionalnog Arhus centra Subotica sa preduzećem Regionalna deponija.

 

3. JAVNA KAMPANJA


5. april 2012. – Univerzitet Singidunum u Subotici tradicionalno organizuje manifestaciju “Open days“  u okviru koje je u holu Otvorenog univerziteta deljen promotivni materijal. Ujedno,  ovaj događaj bio je povod koji su volonteri Regionalnog Arhus centara Subotica iskoristili da pristutnima predstave aktivnosti centra. Deleći edukativno-informativne materijale, kroz razgovor sa mladima ukazali sa na mogućnosti korišćenja njegovih usluga. 

22. maj 2012.  - Javna kampanja u okviru projekta „Moguća Srbija” i obeležavanje  Dana planete Zemlje

U okviru projekta finansiranog od strane EpuS, volonteri Regionalnog Arhus centra Subotica su delili informativno-promotivne materijale, a pripremljen je i prigodan muzički program. Animirali su građane da se uključe u proces predlaganja mogućih rešenja za održivi razvoj Srbije, što je jedan od ciljeva projekta, a ujedno su građene informisali o mogućnostima koje pruža AC.

9. maj 2012. - Javna kampanja - volonteri Arhus centra obeležili Dan Evrope

Povodom obeležavanja 9. maja, Dana Evrope, Centar lokalne demokratije i Grad Subotica, organizovali su javni događaj na kojem su se predstavile ambasade, kao i nekoliko NVO, čije aktivnosti doprinose evropeizaciji i razvoju našeg lokalnog društva kroz različite programe i aktivnosti.

15. maj 2012.  - u okviru projekta ”Reciklirajmo zajedno” rad Arhus centra  predstavljen na  završnici u atrijumu Hotela ”Galerija”.

5. juni 2012. – Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine Gradska uprava Subotica je upriličila program “Nedelja ekologije”. U utorak, upravo 5. juna, je organizovana Ekološka ulica u kojoj su posetioci, uz igre, radionice, umetnički, zabavni i obrazovni program mogli da se bave aktuelnim temama vezanim za zaštitu životne sredine. U realizaciji programa učestvovali su volonteri Arhus centra, koji sun a adekvatno uređenom štandu kroz interaktivne sadržaje približili posetiocima teme iz oblasti primene Arhuske konvencije.

9. jun 2012. – Učešće u akciji ”Očistimo Srbiju” - Regionalni Arhus centar Subotica je u saradnji sa Udruženjem TERRA’S i Centrom za razvoj dečjih interesovanja “Plava planeta”, te Udruženjem ribolovaca “Kudeljara” iz Bajmoka, a uz podršku Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja učestvovalo u akciji: “Očistimo Srbiju”. AC je bio zadužen da u saradnji sa MZ Kelebija uređuju Kelebijsku šumu na dve lokacije. Učestvovalo je više od 100 volontera.

29. jun – 01. jul 2012. – Učešće na manifestaciji dani Dunava u Bezdanu - Predstavnici AC su posetili i Bezdan, kao gosti Ekološkog društva “Ozon”, koje je s namerom obeležavanja ovako značajnog datuma organizovalo dvodnevno kampovanje i druženje ljubitelja prirode i boraca za očuvanje životne sredine. Pored brojnih sportsko-rekreativnih aktivnosti, koje su organizovane za najmlađe, bila je ovo prilika za upoznavanje sa radom Arhus centra, kao i sa mogućnostima koje on pruža. Takođe, razmenjivani su i informativno-edukativni i promotivni materijali. Osim učesnicima kampa, rad AC je predstavljen i lokalnim medijima.

15 – 20. jul 2012. – učešće na Eko doks festivalu - I ove, kao i prethodnih godina u organizaciji Regionalnog Arhus centra Subotica, u Art bioskopu “Aleksandar Lifka”, pre početka svake projekcije, predstavnici nekoliko ekoloških nevladinih organizacija predstavljali su svoj rad. U opuštenoj atmosferi, pored promotivnog materijala koji se deli, posetioci su se kroz razgovor upoznavali sa aktivnostima Udruženja TERRA’S, Arhus centra Subotica, Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR, Ekološkog udruženje građana HORIZONTI sa Kompost timom, Udruženja ljubitelja prirode RIPARIA, Udruženja za očuvanje okruženja i graditeljskog nasleđa PROTEGO, kao i Udruženja MLADI I IGRA. Pored toga, u foajeu bioskopa, bila je postavljena izložba fotografija, kao i predmeti za svakodnevnu upotrebu napravljeni od reciliranog materijala. 

01. avgust 2012. – Projekat „Zelene zgrade“, akcija „Od vrata do vrata“ - Namera je da se ovim projektom kroz eko patroliranje i seminare utiče na podizanje nivoa svesti mladih s ciljem  pokretanja aktivizma na polju zaštite životne sredine, popularizuje Zakon o Arhuskoj konvenciji i ukaže na problem otpada kao ozbiljnog zagađivača životne sredine. U akciji „Od vrata do vrata“  volonteri su  obilazili stanare nekoliko zgrada pozivajući ih na seminar koji se održao u okviru pomenutog projekta. Cilj seminara je podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnim zagađivaču životne sredine i smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada.

02. avgust 2012. - Promocija projekta „Mladi protiv otpada” na Kelebiji - Volonteri Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra, su u MZ „Kelebija“ promovisali projekat „Mladi protiv otpada“, podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, a u sklopu realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini. Mladi volonteri su pozivali svoje vršnjake da pruže svoj doprinos očuvanju životne sredine tako što će sami patrolirati i fotografisati smetlišta. Namera je da se ovim projektom kroz eko patroliranje i seminare utiče na podizanje nivoa svesti mladih s ciljem  pokretanja aktivizma na polju zaštite životne sredine, popularizuje Zakon o Arhuskoj konvenciji i ukaže na problem otpada kao ozbiljnog zagađivača životne sredine.

03. avgust 2012.- Eko patrola u Tavankutu - U okviru projekta „Mladi protiv otpada“, koji realizuje Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, a finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, u sklopu realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, danas, 3. avgusta, sprovedena je druga eko patrola. Kako je projektom predviđen i obilazak divljih deponija u okolini Subotice, volonteri su fotografisali deponiju u Donjem Tavankutu. Takođe, namera je da se kroz ovaj projekat, a koristeći društveno socijalne mreže facebook i twiter, utiče na to da se što veći broj građana Subotice i okoline, a pre svega mladi, posvete problemu otpada. 

04. septembar 2012. – Eko- patrola na Kelebiji - Volonteri Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus Centra vrše Eko patroliranje na teritoriji Subotice i okoline. Cilj je pokretanje aktivizma mladih na polju zaštite životne sredine, pre svega na lokalnom nivou, kao i ukazivanje na problem dilvljih deponija i doprinos njihovom smanjivanju.

09. oktobar 2012. - Volonteri Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra su tokom dana patrolirali, te uslikali smeće u centru grada u blizini Otvorenog univerziteta. Fotografije su kao i do sada postavili na društvene mreže kako bi ukazali na problem i animirali sugrađane da razmišljaju o životnoj sredini. 

12. oktobar 2012. – Na Sajmu volontiranja, koji je organizovao JCI Subotica, okupilo se oko 20 orgаnizаcijа civilnog društvа i kulturnih institucija koje su spremne da prime volontere i tako im omoguće da steknu praktično iskustvo. Među njima su bili Regionalni Arhus centar koje se predstavilo sa Udruženjem TERRA’S.

 

Povratak...