f Konkurs za realizaciju projekata iz oblasti životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konkurs za realizaciju projekata iz oblasti životne sredine

10.05.2013

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine.


Na osnovu člana 36. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/12/ prečišćen tekst), člana 20. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/12)


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad

Raspisuje 

K O N K U R SZa dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija i degradiranih površina i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva) kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera.Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 1.520.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i to 800.000,00 kao pomoć u sufinansiranju Projekata i Studija iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i aktivnosti u cilju rešavanja problema deponija i 720.000,00 za nabavku opreme za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera. Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 300.000,00 dinara.Pravo za učešće na konkursu:

Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine. 


Potrebna dokumentacija:

Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs)

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:

- potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom, odnosno tačan naziv opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera i namenu

- fotokopiju PIB obrasca,

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

- izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,

- izjavu da je ugovor za nabavku opreme ili uređaja potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava: 

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:

- stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,

- stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,

- visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju,

- opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa

- dugoročni efekat projekta na životnu sredinu.


Rokovi za sprovođenje konkursa: 

Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:

- objavljivanje javnog konkursa: 08.05.2013. godine,

- dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 31.05.2013. godine,

- donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 07.06.2013. godine,

- rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2013. godine,

- rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 16.12.2013. godine.

Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.


Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave na konkurs i utvrđuju predlog odluke.

Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.

Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 16.12.2013. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.Način podnošenja prijave na konkurs: 

Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (a kontakt osoba je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).


Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

 

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?page_id=9049

Povratak...