f Poziv na javni uvid - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poziv na javni uvid

14.06.2013

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  oglašava 
JAVNI UVID
O PREDLOGU POKRAJINSKE UREDBE O PROGLAŠENjU
I STUDIJI ZAŠTITE PARKA PRIRODE „RUSANDA”
         Područje Parka prirode „Rusanda”, koje se predlaže za zaštitu, obuhvata područje opštine Novi Bečej i teritoriju grada Zrenjanina, obuhvatajući parcele upisane u katastarske opštine Kumane i Melenci.
         1. JAVNI UVID O PREDLOGU POKRAJINSKE UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PARKA PRIRODE „RUSANDA”, održaće se u trajanju od 20 dana, od 15. juna do 04. jula 2013. godine.
         Predlog pokrajinske uredbe o proglašenju Parka prirode „Rusanda” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje su na osnovu ovlašćenja iz čl. 41a, 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradili Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine iPokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 0900 do 1400 časova u prostorijama Opštinske uprave Novi Bečej, Odsek za urbanizam, stambeno komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, Novi Bečej, kancelarija br. 6, Gradske uprave Zrenjanin, Odeljenje za urbanizam, Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine, Trg Slobode br. 10, Zrenjanin, kancelarija br. 122 (prvi sprat), Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, ul. Radnička 20a, Novi Sad i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija br. 43 (prizemlje).
         Uvid u studiju zaštite može se ostvariti na internet stranici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (www.pzzp.rs), Novi Sad, dok se uvid u Predlog pokrajinske uredbe o zaštiti Parka prirode „Rusanda”, može ostvariti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 15. julom 2013. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti, poštom ili na pisarnicu: Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, ul. Radnička 20a, 21000 Novi Sad, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Opštinskoj upravi Novi Bečej, Odsek za urbanizam, stambeno komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, 23272 Novi Bečej i Gradskoj upravi Zrenjanin, Odeljenje za urbanizam, Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine, Trg Slobode br. 10, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „PP „Rusanda“ – Javna rasprava o zaštiti”.
2. JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će se prezentovati Predlog pokrajinske uredbe o proglašenju i studija zaštite i razmatrati primedbe dostavljene tokom javnog uvida održaće se u petak, 26.jula 2013. godine, sa početkom u 1100 časova u Svečanoj sali Opštinske uprave Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, Novi Bečej. Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.
3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=9762

Povratak...