f Begej zagađen do 2045. godine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Begej zagađen do 2045. godine

17.06.2013

Uzvodno od Zrenjanina cvetaju lokvanji, a od Zrenjanina... Republički propisi nalažu neke mere protiv zagađivanja tek od 2030. godine. 

Zrenjanin – Begej, od juče, opet teče uzvodno! To je znak da se uskoro mogu očekivati nemile posledice. Gradom će početi da se širi neugodan miris, na površini će se pojaviti uginule ribe.

Isto se događa svake godine, nekad i po nekoliko puta. Izgleda da su ovakvi incidenti neizbežni, a pospešuju ih razni zagađivači reke: fabrike, neprečišćena kanalizacija i pojedinci. Uzvodno od Zrenjanina na Begeju cvetaju lokvanji, a to je najbolji znak da je tu voda čista.

Stanje na Begeju se pogoršava kada nabujaju reke dunavskog sliva i zbog usklađivanja režima voda dižu se brane pa se neko vreme, što se ove godine događa drugi put, zaustavi proticanje reke.

Kad voda stoji brže se zagreva, a ako je zagađena dolazi do naglog trulenja biljaka u reci i trošenja kiseonika, i onda to izaziva pomor životinjskog sveta. Građane najviše nervira nesnosan smrad.

Pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj dr Slobodan Puzović kaže da je Begej reka koja je u prethodnim decenijama pretrpela znatne promene uslovljene čovekovim aktivnostima.

Korito reke je kanalisano celim tokom kroz Vojvodinu i izloženo različitim izvorima zagađenja. Zbog odsustva plavne zone uz vodotok moć samoprečišćavanja je izuzetno mala.

Među brojnim zagađivačima ističe se grad Zrenjanin. U skladu sa Zakonom o vodama inspekcija za zaštitu životne sredine vrši nadzor koji se odnosi na kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u Begej kao recipijent.

Sve fabrike u Zrenjaninu bez obzira da li prečišćavaju ili ne prečišćavaju otpadne vode stalno kontrolišu njihov kvalitet u skladu sa republičkom Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija. Izuzetak je jedino „Vodovod i kanalizacija” koja je i najveći zagađivač.

– Po toj uredbi pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja imaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i koja svoje otpadne vode ispuštaju u reke ili javnu kanalizaciju dužna su da svoje emisije usklade sa graničnim vrednostima najkasnije do kraja 2030. godine, a postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz aglomeracija javnih kanalizacija na koje se veže više od 2.000 stanovnika dužna su da usklade svoje emisije sa graničnim vrednostima najkasnije do kraja 2045. godine. To znači da prema zakonskoj regulativi zagađivači nemaju obavezu da prekinu zagađivanje Begeja u narednim decenijama, već samo moraju da izrade plan za redukciju zagađenja do navedene krajnje godine. Zbog toga će građani Zrenjanina i u budućnosti imati problema sa otpadnim vodama i zagađenjem Begaja pa je potrebno nešto uraditi na promeni zakonske regulative i sankcionisanju zagađivača, kako bi se zaštitila životna sredina i zdravlje stanovništva, zaključuje pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović.

Međutim u gradu se, bar u institucijama lokalne vlasti, i ne pominje problem prečišćavanja otpadnih voda. Traži se način da počne izgradnja fabrike za prečišćavanje vode za piće jer je ova iz vodovoda zagađena arsenom.

Investitor se izgleda nudi, ali nedostaje garancija koja se očekuje od države za nekih 70 miliona evra. Reč je o, za naše prilike, velikom novcu, ali se postavljaju i pitanja treba li vodu za piće obezbediti na taj način.

Izvor: http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Begej-zagadjen-do-2045-godine.lt.html

 

Povratak...