f Neustavno legalizovanje korupcije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Neustavno legalizovanje korupcije

09.07.2013

Ustavni sud Srbije je utvrdio da je neustavna odredba Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda koja daje mogućnost da građanin dobije uslugu preko reda, ako je dodatno plati.

Transparentnost Srbije je pre dva meseca predložila Agenciji za borbu protiv korupcije da inicira izmenu te odredbe, ukazujući da je ona potencijalno koruptivna.

Agencija je prihvatila predlog Transparentnosti i početkom juna preporučila Ministarstvu građevinarstva i urbanizma i Vladi Srbije da usklade odredbe Uredbe sa Zakonom  o državnom premeru i katastru , koji ne predviđa prioritetno rešavanje zahteva i da regulišu u Zakonu situacije kada je građanima potrebna hitna usluga Republičkog geodetskog zavoda.

 

Ustavni sud je utvrdio da se osporenom odredbom, kojom se omogućava prekoredno rešavanje predmeta samo na osnovu plaćanja određenog novčanog iznosa, u vidu uvećanja Tarifom propisane naknade za 100%, stranke kojima se na ovaj način prioritetno rešavaju predmeti stavljaju u povlašćeni položaj u odnosu na druge stranke, zbog čega se povređuje ustavno načelo zabrane diskriminacije utvrđeno članom 21. Ustava.

Ustavni sud je stanovišta da se u odsustvu bližeg određivanja i definisanja konkretnih slučajeva u kojima je, u posebnim situacijama, potrebno određenim licima omogućiti prekoredno izdavanje podataka i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda, uskraćuje pravo drugih lica, koja su ranije podnela zahtev za upis u katastar nepokretnosti, da steknu svojinu i druga imovinska prava na nepokretnostima i da mirno uživaju svojinu i druga imovinska prava stečena na osnovu zakona u skladu sa Ustavom.


Na ovu odredbu ukazao je pre dve godine i Ombudsman, upravo navodeći da se njome građani dovode u neravnopravan položaj jer organ, iako ne rešava ažurno i u roku zahteve podnete po standardnoj naknadi, prekoredno rešava zahteve za koje naplaćuje uvećanu tarifu i time dodatno odlaže rešavanje postupaka u regularnoj proceduri.

Izvor:http://www.transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=300%3Aukinuti-rizinu-odredbu&catid=14%3Avesti&Itemid=1&lang=sr

Povratak...