f Informacija o incidentu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacija o incidentu

13.12.2013

Tokom četvrtka i petka (12.12.2013. i 13.12.2013.) primećena je povećana koncentracija neprijatnih mirisa u Novom Sadu. Nakon postupanja Pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine, obaveštavamo zainteresovanu javnost o poreklu nekontrolisanog ispuštanja neprijatnih mirisa u "NIS" a.d Blok „Prerada“ i Blok „Promet“, na lokaciji Rafinerije Novi Sad:


Tip incidenta: nekontrolisano ispuštanje isparenja sirove nafte;

Emisija neprijatnih mirisa: neprijatni mirisi su detektovani;

Intezitet neprijatnih mirisa: jak;

Verovatnoća ponovnog incidenta: niska;

Detalji o drugim relevantnim podacima ili dodatnim informacijama: na lokaciji Rafinerije Novi Sad u periodu 11.12.13 u 23:10 čas. do momenta inspekcijskog nadzora vrši se prepumpavanje sirove nafte, iz rezervoara N-10 u rezervoare G-19 i G-20 (17.000 litara). Utvrđeno je da na rezervoaru G-20, nije zatvoren revizioni otvor za uzorkovanje i merenje, iz koga su poticali neprijatni mirisi od isperenja sirove nafte;

Izdati nalozi operateru: revizioni otvor je zatvoren tokom inspekcije. Naložene su hitne mere kontrole svih rezervoara i potencijalnih izvora zagađenja. Stalnim nadzorom će se utvrditi da li je to jedini izvor zagađenja, i naložiti dodatne mere mogućeg prekida manipulacije u rezervoarima;

Očekivani efekti preduzetih korektivnih mera: prestanak zagađenja.

Pokrajinski sekretarijat je u stalnoj vezi sa operaterom i nastaviće kantrolu navedenog operatera i izveštavati javnost o svim daljim preduzetim merama kao i njihovim rezultatima.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...