f U opštini Odžaci formirana Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

U opštini Odžaci formirana Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama

07.11.2012

 

Na osnovu člana 140-a Poslovnika Skupštine opštine Odžaci Skupština opštine Odžaci donela je Rešenje o formiranju Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama. Komisija je oformljena i radi. Predlažemo ekološkim i ostalim NVO da u svojim opštinama traže formiranje ovakvih komisija.
PRILOG: Kopija teksta Rešenja SO Odžaci o formiranju Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama.
Na osnovu člana 46. Statuta opštine Odžaci («Sl.list opštine Odžaci» br.17/08 i 27/10), člana 140-a. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Odžaci («Sl.list opštine Odžaci» br.20/08 i 28/10), Skupština opštine Odžaci, na 20.sednici, održanoj 18.10.2011. godine, donela je
R E Š E Nj E
O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA SARADNjU SA NEVLADINIM, HUMANITARNIM I 
DRUGIM ORGANIZACIJAMA
U Komisiju za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama opštine Odžaci imenuju se:
1. Jevtić Milan, 
2. Horvat Slavica, 
3. Stefanović Miodrag, 
4. Japundžić Jovan i 
5. Ivanišević Predrag. 
II
Zadaci Komisije su :
- preduzimanje mera i aktivnosti u cilju saradnje Skupštine opštine i drugih organa opštine sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama u realizaciji ciljeva i zadataka ovih organizacija utvrđenih njihovim aktima,
- vršenje i drugih, sličnih poslova, kojima se doprinosi uspešnijem radu ovih organizacija u interesu opštine i njenih građana.
III
Mandat članova Komisije traje 4 (četiri) godine.
IV
Administrativno-stručne poslove za potrebe Komisije obavljaće Odelenje za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Odžaci.
V
Rešenje objaviti u «Službenom listu opštine Odžaci». 
SKUPŠTINA OPŠTINE ODžACI
Broj:02-56/2011-II 
Dana:18.10.2011. godine
O Dž A C I
Predsednik Skupštine, 
Miloš Pejčić,s.r.
Izvor: EPO

 

Povratak...