f Izveštaj o preduzetim merama u vezi ugroženosti ribljeg fonda na mrtvaji Jegmeč - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izveštaj o preduzetim merama u vezi ugroženosti ribljeg fonda na mrtvaji Jegmeč

29.01.2014

Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine oblast ribarstva Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine izvršio je inspekcijsku kontrolu na lokaciji mrtvaje Jegmeč dana 21.,22.,23.,24., i 27.01.2014. godine. Mrtvaja Jegmeč, koje se nalazi između stalnog korita reke i vodoodbrambenih nasipa na 38.700 km do 40.000 km reke Tise na desnoj obali, nije obuhvaćena Rešenjem o proglašavanju prirodnih ribljih plodišta na ribarskim područjima („Službeni glasnik RS“, br. 76/94 i 79/2002) odnosno nije riblje plodište.

Inspekcijskim pregledom je ustanovljeno da se na području mrtvaje Jegmeč na krajnjem južnom delu u prirodnoj depresiji dužine oko 120 metara i širine od 4 do 12 metara nalazi vodena površina dubine od 10 do 40 santimetara. U vodi je bilo riblje mlađi autohtonih i alohtonih riba različitih vrsta i uzrasnih kategorija čiji broj nije bilo moguće odrediti, ali se radilo sigurno o više hiljada jedinki. Riba je u navedenoj vodenoj površini ostala zarobljena jer je depresija u kojoj se nalazi na nižoj koti od kanala koji spaja mrtvaju Jegmeč sa rekom Tisom. Zbog male količine vode i velike brojnosti, riba se nalazila na površini vode u potrazi za kiseonikom koga nije bilo dovoljno u samoj vodi.

Pored vodene površine kontrolom je ustanovljen određeni broj uginulih riba različitih vrsta i uzrasnih kategorija. Najviše je uočeno srebrnog karasa ukupno 230 komada, sitne bele ribe 80 komada, 7 smuđeva i tri soma. Vizuelnim pregledom površine vode uočen je najveći broj srebrnog karasa i američkog somića, i manji broj smuđeva, štuke, soma i ostale ribe. Detaljnija kontrola brojnosti i vrsta riba u samoj vodi nije bila moguća zbog neposedovanja odgovarajuće opreme i alata.

Dana 21.01.2014. godine inspektor za zaštitu životne sredine iz oblasti ribarstva doneo je usmeno rešenje, a dana 22.01.2014. godine i pismeno rešenje , kojim je korisniku dela ribarskog područja „Srbija-Vojvodina“ D.O.O. za ribarstvo i iskorišćavanje voda „Ribolovački savez Vojvodine“, kojim je naloženo da preduzme odgovarajuće mere da se riba sa poplavljenih područja na lokaciji mrtvaje Jegmeč vrati u korito ribolovne vode reke Tise. 

Inspekcijskim nadzorom 27.01.2014. godine utvrđeno je da je zaključno sa 27.01.2014. ukupno spašeno 1950 kg riba vrste srebrni karaš i 270 kg šarana.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/

Povratak...