f Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2014.godinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2014.godinu

10.03.2014

Ovim Programom utvrđuju se planirani prihodi i namena korišćenja sredstava za aktivnosti koje se tokom 2014. godine planiraju u oblasti zaštite i unapređivanje životne sredine.
Ovim Programom utvrđuju se planirani prihodi i namena korišćenja sredstava za aktivnosti koje se tokom 2014. godine planiraju u oblasti zaštite i unapređivanje životne sredine. 
Za realizaciju Programa planiraju se sredstva u budžetu Grada Subotice za 2014. godinu («Službeni list Grada Subotice», br. 40/13) koja će se realizovati putem Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice u iznosu od 100.200.000,00 dinara. 
 
II 
Sredstva Fonda iz tačke I stav 2. ovog programa koristiće se namenski za finansiranje obaveza lokalne samouprave utvrđenih zakonima iz oblasti zaštite životne sredine; programa i projekata praćenja stanja životne sredine (monitoring); programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara; podsticajnih, preventivnih i sanacionih programa i projekata; edukacije i jačanja svesti o potrebi zaštite životne sredine; informisanja i objavljivanja podataka o stanju životne sredine; troškova realizacije programa, kao i drugih aktivnosti od značaja za zaštitu životne sredine u Gradu, i to: 
 
1. Programe i projekte praćenja stanja životne sredine (monitoring) - 7.800.000,00 dinara 
U 2014. godini planira se kontinuirana kontrola i praćenje stanja životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (čl. 69-73.) i posebnim zakonima i to: 
- kvaliteta vazduha i aeroalergenog polena, 
- kvaliteta površinskih voda i mulja jezera Palić i Ludaš, 
- nivoa komunalne buke, 
- kvaliteta zemljišta. 
Iznos od 1.400.000,00 dinara planiran je za postavljanje pijezometara sa ciljem monitoringa podzemnih voda i zemljišta na prostoru između postojeće deponije i gradskog prečistača otpadnih voda. 
Za realizaciju navedenih kontrola i praćenja potpisaće se ugovori sa ovlašćenim, stručnim i naučnim organizacijama i ustanovama nakon sprovedenog odgovarajućeg postupka. 
 
2. Programe zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Grada Subotice - 8.200.000,00 dinara 
Sredstva će se koristiti za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Grada Subotice na način koji će omogućiti njihovo očuvanje i to: 
- sufinansiranje mera iz Programa upravljanja Parka prirode «Palić» zab 2013-2014 godinu i iz Programa upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ za period 2013-2014godinu kao i sufinansiranje drugih aktivnosti na obuhvatu zaštićenog prirodnog dobra Parka prirode, 
- sufinansiranje aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, tipova staništa od značaja za očuvanje zaštite prirode. 
U 2014. godini planiraju se mere u cilju zaštite prirodnih dobara koje će se finansirati u skladu sa finansijskim mogućnostima uz kontrolu i nadzor istih. 
 
3. Podsticajne, preventivne i sanacione programe, projekte i aktivnosti – 16.550.000,00 dinara 
Planira se finansijska i stručna pomoć u realizaciji projekata i programa koji se odnose naročito na: 
- sprečavanje širenja korovskih biljaka (ambrozije) u urbanom delu Grada Subotice, 
- očuvanje i unapređenje zelenila u funkciji zaštite životne sredine na teritoriji Grada Subotice, 
- druge programe i projekte iz oblasti životne sredine za čijom se realizacijom ukaže potreba, 
- aktivnosti na sanaciji jezera Palić i sl. 
Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisaće se ugovori sa ovlašćenim, stručnim i naučnim organizacijama i ustanovama nakon sprovedenog odgovarajućeg postupka. 
 
4. Upravljanje otpadom – 7.100.000,00 
dinara 
Planira se finansijska i stručna pomoć u realizaciji projekata i programa kao i obaveze shodno odredbama Zakona o upravljanju otpadom iz 
nadležnosti lokalne samouprave i to za: 
- regionalnu deponiju, 
- sanaciju deponije «ALEKSANDROVAČKA BARA», 
- sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija, 
- podsticanje odvojenog sakupljanja otpada, 
- obezbeđivanje kontejnera ili drugih 
odgovarajućih posuda domaćinstvima za odlaganje otpada
- rešavanje posebnih tokova otpada i opasnog otpada iz domaćinstava. 
Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisaće se ugovori nakon sprovedenih odgovarajućih postupaka. 
 
5. Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine, kao i informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine - 4.300.000,00 dinara 
U cilju podizanja nivoa obrazovanja, jačanja svesti i popularizacije zaštite životne sredine, služba Gradske uprave Subotica nadležna za poslove zaštite životne sredine će samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima, organizovati ili učestvovati na predavanjima, seminarima, tribinama, skupovima iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i obeležavanju značajnih datuma i događaja kao što su: 
- Dan planete Zemlje, 
- Svetski dan zaštite životne sredine, 
- sajmovi ekologije, 
- Dan bez automobila, 
- kao i drugi značajni datumi i događaji. 
Planira se sufinansiranje projekata - programa udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine na osnovu javnog konkursa.
Iz ovih sredstava sufinansiraće se obrazovne i druge aktivnosti koje doprinose jačanju svesti o potrebi zaštite i unapređenju životne sredine, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine.  
6. Sredstva u iznosu od 56.250.000,00 dinara utrošiće se za programe i projekte za koje su se stekle obaveze zaključivanjem ugovora u prethodnoj godini i to za: postavljanje pijezometara sa ciljem monitoringa podzemnih voda i zemljišta na prostoru između postojeće deponije i gradskog prečistača otpadnih voda, održavanje zelenila u Dudovoj šumi, monitoring parametara životne sredine, aktivnosti na sanaciji jezera Palić, konkursi za mesne zajednice za poboljšanja uslova stanja i kvaliteta životne sredine, obezbeđivanja kontejnera ili drugih odgovarajućih posuda domaćinstvima za odlaganje otpada, nabavka opreme za održavanje deponije, programi i projekti udruženja građana na osnovu javnog konkursa, projektna dokumentacija za izgradnju i uređenje regionalnog sistema upravljanja otpadom za subotički region i dr. 
III 
Finansiranje, odnosno sufinansiranje aktivnosti iz ovog Programa vršiće se u zavisnosti od priliva sredstava prikupljenih u skladu sa Odlukom o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine («Službeni list Grada Subotice», br. 6/10 i 55/12) i priliva namenskih ustupljenih sredstava u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine («Službeni glasnik RS», br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon i 43/11-odluka US). 
 
IV 
U slučaju da se prihodi ne ostvare u planiranom iznosu, Gradonačelnik će, na predlog Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, rešenjem utvrditi prioritetne aktivnosti. 
 
V
Sredstva iz tačke I. ovog programa mogu da se uvećaju za iznos neraspoređenog viška namenskih prihoda koji se utvrdi po završnom računu budžeta Grada Subotice za 2013.godinu, kao i za iznos donacija i transfera od drugih nivoa vlasti, i mogu da se koriste za namene iz tačke II ovog programa bez prethodne saglasnosti Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine na izmene ovog programa. 
VI 
Realizaciju ovog programa i nadzor nad izvršavanjem ugovornih obaveza i realizaciju pojedinačnih programa i projekata i Izveštaj o realizaciji Programa za 2014. godinu sačinjava Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. 
VII 
Ovaj program se objavljuje u «Službenom listu Grada Subotice». 
 
Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina  
Grad Subotica 
Skupština grada Subotice 
Broj: I-00-025-13/2014 
Dana: 20.02.2014.g. 
S u b o t i c a 
Predsednik Skupštine grada Subotice 
Prof. dr Radmilo Todosijević, s.r. 
 
Izvor: http://www.subotica.rs/pdf/sluzbeni_list/2014/sl_2014_7_sr.pdf

Povratak...