f AC SU - "Održivo korišćenje biomase” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - "Održivo korišćenje biomase”

03.02.2015

Mreža Arhus centara Srbije na čelu sa Arhus centrum Južne i Istočne Srbije je započela realizaciju projekta “Održivo korišćenje biomase”. Projekat se sprovodi  u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kroz program „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ (GIZ DKTI).

Cilj programa je da ojača kapacitete i stvori povoljno okruženje za održivo korišćenje bioenergije u Srbiji. Održivo korišćenje bioenergije doprinosi ruralnom razvoju i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Kada govorimo o biomasi, Srbija kao poljoprivredna i u pojedinim delovima šumovita zemlja raspolaže značajnim količinama biomase koja se može koristiti u energetske svrhe. Pored ogrevnog drveta, tu spada i otpadna biomasa koja nastaje tokom seče i prerade drveta kao i biomasa nastala nakon poljoprivredne proizvodnje (slama, kukuruzovina, ostaci orezivanja voća i vinograda, stajnjak i dr.).

Kako bi ovaj bitan resurs stavili u funkciju razvoja, glavni cilj projekta “Održivo korišćenje biomase” je da se kroz otvoreni dijalog sa širom javnošču definiše termin “održivosti” kada je iskorišcenje biomase u svrhu dobijanja energije u pitanju. Uokviru promotivne kampanje, Arhus centri iz Subotice, Novog Sada, Kragujevca i Niša  će putem anketa i direktnog kontakta komunicirati sa građankama i građanima u 32 lokalne samouprave na teritoriji čitave Srbije. Javnost ce biti upoznata sa mogucnostima i načinima održivog iskorišcenja biomase u svrhu dobijanja energije kao i sa njegovim pozitivnim socijalnim, ekonomskim i ekološkim aspektima.

Izvor: http://aarhuscentarjis.rs/news/?id=55

Povratak...