f OBAVEŠTENjE o urađenom nacrtu integrisane dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

OBAVEŠTENjE o urađenom nacrtu integrisane dozvole

08.04.2015

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine uradio nacrt integrisane dozvole za operatera ''POTISJE KANjIŽA'' AD iz Kanjiže, broj 119-501-2064/2010-04 od 30.09.2010, za obavljanje aktivnosti PROIZVODNjA KERAMIČKIH PROIZVODA, na lokaciji u Kanjiži, ul. Subotički put 57, katastarske parcele 154/1, 155, 156/1-6, 160, 165, 5009, 5010, 5051, 5056-5059, 5061, 5073, 5074/1, 5082-5084, 5085/1, 5086/1, 5087/1, 4966/1, 5/2, 5003, 5004, 4965, 5060, 5081 4963/1, 5136/2, 5207/1, 5263/1, 5263/2, 2274, 5293, 5300, 5314, 5332, 5335, 5352, 5379, 5397, 5399/2, 5426,5523, 5523, 5534, 5548, 6766/2 , 4963/1 K.O. Kanjiža.

Uvid u urađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Nacrt dozvole se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...