f Javni uvid u nacrt prostornog plana - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid u nacrt prostornog plana

15.04.2015

Nacrt Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“ (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene „Subotičke pustare i jezera“ na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) , obuhvataju delove teritorija Grada Subotice i opštine Kanjiža.

Javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 01. aprila 2015. godine do 30. aprila 2015. godine.

Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid u gradu/opštinama koje se nalaze u obuhvatu Plana, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 časova, i to u:

Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti:

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u Subotici, 17. aprila 2015. Godine u 12 časova u zgradi Gradske kuće, Plava sala, Glavni trg br. 1.

Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na adresu: Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja javnog uvida, do 30. aprila 2015. Godine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 08. maja 2015. godine u Novom Sadu u zgradi Skupštine AP Vojvodine, sala 1, ul. Vladike Platona bb, sa početkom u 13 časova.

U skladu sa odredbama člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji, o izvršenom javnom uvidu nadležni organ, odnosno Komisija za planove, će sačiniti Izveštaj o obavljenom javnom uvidu i dostaviti ga obrađivaču planskog dokumenta, Nosiocu izrade Plana - Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i jedinicama lokalnih samouprava u obuhvatu Plana.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-suboticke-pustare-i-jezera-id22530.html

Povratak...