f Subotica: Obaveštenje o davanju saglasnosti na Studiju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o davanju saglasnosti na Studiju

07.05.2015

Gradska uprava Grada Subotice objavila je obaveštenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Objekat za pripremu vode za piće u Bačkim Vinogradima".

Nosilac projekta JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“, Subotica , Trg Lazara Nešića 9/A podneo je ovom organu Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na OBJEKAT ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE U BAČKIM VINOGRADIMA na vodozahvatu naselja Bački Vinogradi.

Nakon sprovedenog postupka Gradska uprava, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoja je dana 6.05.2015.godine doneo Rešenje broj IV-08-501-44/2014, kojim je dana suglasnost na predmetnu sttudiju izrađenu od strane „AKVA PROJEKT“ Subotica, Masarikova broj 29.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9037

Povratak...