f APV: Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole - "Keramika Kanjiža" d.o.o. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

APV: Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole - "Keramika Kanjiža" d.o.o.

07.03.2016

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera ''KERAMIKA KANjIŽA'' d.o.o. iz Kanjiže, broj 130-501-1400/2011-06 od 14.06.2011, za rad celokupnog postrojenja KERAMIKA KANjIŽA d.o.o. i obavljanje aktivnosti proizvodnja zidnih i podnih keramičkih pločica i ukrasnih elemenata (listela i bordura), na lokaciji u Kanjiži, ul. Horgoški put bb, katastarska parcela 5099 K.O. Kanjiža.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 39 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs , u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...