f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

25.04.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „TELEKOM SRBIJA“ ad, Beograd, Takovska br. 2, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska br. 2-4 podneo je dana 25.04.2016. pod brojem IV-08-501-145/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: „SUU91 SU-JP STADION“, na katastarskoj parceli broj 19529/1 KO Stari grad, Subotica, ulice Ferenca Sepa br. 3 (46.109627°, 19.655255°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 26.04.2016. do 26.05. 2016., a javna prezentacija Studije održaće se 27.05.2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10108

Povratak...