f Izmene pravnog okvira za delovanje organizacija civilnog društva u Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izmene pravnog okvira za delovanje organizacija civilnog društva u Srbiji

24.06.2016

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa i Trag fondacija organizovali su 23. juna 2016. godine u Medija centru sastanak povodom informisanja javnosti i OCD o predlozima odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije, koji je trenutno u proceduri javne rasprave.

Predstavnici/ce OCD upoznati su sa nacrtom Građanskog zakonika koji obuhvata opšti deo građanskog prava, ugovorne i druge obligacione odnose, svojinu i druga stvarna prava, porodične odnose, nasleđivanje.

Ovom prilikom predstavljena je analiza uz predlog izmena odredbi Nacrta Građanskog zakonika, koje se odnose na udruženja i fondacije, a koje je za potrebe TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa uradio prof. dr Dragan Golubović. Takođe, pozvane su i druge organizacije civilnog društva da se uključe u javnu raspravu u oblastima relevantnim za njihovo delovanje.

Bojana Selaković, menadžerka programa Građanskih inicijativa, predstavila je predloge koji se odnose na definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, odnos statuta i zakonika, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, delovanje izvršnog odbora, kao i obavljanje privredne delatnosti.

„Ponuđena rešenja u nacrtu Građanskog zakonika zadiru u pitanja slobode udruživanja građana/ki i bitno menjaju i ograničavaju prirodu, rad i delovanje organizacija civilnog društva“, navela je Selaković.

Predloge za izmenu odredbi koje se odnose na definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju, kao i komentare na predložene izmene predstavio je Vladimir Radojičić, menadžer programa javnih politika Trag fondacije. On je takođe naglasio da: „nacrt Zakonika nije usklađen sa drugim dokumentima Vlade RS značajnim pre svega za proces EU integracija i da se nedostaci Zakonika u delu koji se odnosi na udruženja, zadužbine i fondacije mogu pojaviti kao prepreka u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u EU, što je dodatni razlog da se isti otklone.“

Žarko Stepanović, v. d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obavestio je prisutne da je Kancelarija, u skladu sa svojim delokrugom rada, upoznata sa sadržajem predloženih izmena nacrta Građanskog zakonika, i da podržava predloge organizacija civilnog društva, te da će inicirati sastanak sa predstavnicima Komisije za izradu Građanskog zakonika kako bi im predočili komentare i predloge Kancelarije i OCD.

Naredni sastanak povodom predloga odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije biće realizovan u sredu 29. juna 2016. godine u Pres sali hotela Putnik u Novom Sadu (Ilije Ognjanovića 24), sa početkom u 11.30 časova.

Ovim događajem započelo je prikupljanje podrške organizacija civilnog društva kako bi zajedničke komentare na odredbe nacrta Građanskog zakonika i predloge za izmenu istih uputili nadležnoj instituciji u toku javne rasprave koja traje do 1. jula 2016. godine.

Detalji o načinu dostavljanja podrške, nalaze se na veb stranicama Građanskih inicijativa i Trag fondacije.

Izvor: http://www.civilnodrustvo.gov.rs

Povratak...