f Subotica: Zaštita životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Zaštita životne sredine

11.07.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „TELEKOM SRBIJA“ ad, Beograd, Takovska br. 2, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska br. 2-4 podneo je dana 11.07.2016. pod brojem IV-08-501-226/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: „SUU95 SU-PESNIČKA (UMTS)“, Subotica, na katastarskoj parceli broj 2224/3 KO Novi grad, Subotica, (46.106959°, 19.688558°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 15.07.2016. do 12.08. 2016., a javna prezentacija Studije održaće se 15.08.2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10333

Povratak...