f Vanredni inspekcijski pregled u VU "Proteinka" Sombor - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vanredni inspekcijski pregled u VU "Proteinka" Sombor

22.07.2016

Izvršen je vanredni inspekcijski pregled kod operatera VU „Proteinka“ iz Sombora, a prema prijavi koju je pokrajinskoj inspekciji za zaštitu životne sredine podnela republička veterinarska inspekcija.

Prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeno je da neusaglašeni proizvod koji nastaje prilikom prerade animalnog otpada, I i II kategorije, operater odlaže - zakopava u zemljište na lokaciji u neposrednoj blizini proizvodnih objekata. Tačne količine ovako odloženog otpada u 2016. godini nisu mogle da budu ustanovljene.

VU „Proteinka“ je pre početka ovih radova propustila da izvrši ispitivanje kvaliteta zemljišta na lokaciji odlaganja, kao i analize zemljišta gde je već odložen otpad kako bi se utvrdilo da li postoji i u kojoj meri postoji zagađenje zemljišta. Pored ovoga za neusaglašeni proizvod, mesno-koštano brašno, nije izvršena klasifikacija i kategorizacija kako bi se utvrdili sastav i karakteristike otpada koji može biti opasan, a i ovakav otpad je odlagan van deponije otpada koji ima dozvolu za prijem i odlaganje ovakve vrste otpada.

VU “Proteinka“ takođe ne poseduje, niti je kod nadležnog organa podnela zahtev za izdavanje dozvole za odlaganje otpada, niti lokacija ima dozvolu da se na istoj vrši odlaganje otpada, a nije sproveden ni postupak procene uticaja aktivnosti odlaganja neusaglašenog otpada u zemljište na životnu sredinu.

Na osnovu svega navedenog pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine naložio je VU „Proteinka“ iz Sombora da HITNO izvrši ispitivanje nivoa zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu, da izvrši ipitivanje neusaglašenog proizvoda radi utvrđivanja sastava i karakteristika otpada, da ukoliko planiraju da nastave sa ovim aktivnostima kod nadležnog organa podnesu zahtev o potrebi izrade procene uticaja aktivnosti na životnu sredinu.

Pored ovoga nadziranom subjektu je i ZABRANjENO da nastavi sa aktivnostima odlaganja neusaglašenog proizvoda - otpada, sve do dobijanja svih potrebnih saglasnosti i dozvola. 

VU „Proteinka“ je naloženo i da izvrši monitoring emisije zagađujućih materija koje se emituju iz stacionarnih izvora emisije. Rok za započinjanje monitoringa je tri dana.

Inspektor će redovno kontrolisati izvršavanje naloženih korektivnih mera.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...