f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

19.08.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „TELENOR“ DOO Beograd, Omladinskih brigada br. 90, podneo je dana 17.08.2016. pod brojem IV-08-501-256/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: bazne stanice za mobilnu telefoniju na lokaciji „Subotica 24“ na katastarskoj parceli 6097/1 KO Donji Grad, ulice Đure Đakovića br. 1/a (46.099648°, 19.668901°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 22.08.2016. do 30.09. 2016., a javna prezentacija Studije održaće se 03.10.2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10440

Povratak...