f Razmatran Nacrt Uredbe o oceni prihvatlljivosti - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Razmatran Nacrt Uredbe o oceni prihvatlljivosti

12.09.2016

U Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a u organizaciji Odseka za ekološke mreže i ocenu prihvatljivosti, 12. septembra 2016. godine, održana je ekspertska misija u okviru ECRAN/TAIEX projekta (Environment and Climate Regional Accession Network http://www.ecranetwork.org/ ). Misiju je realizovao Petr Roth u svojstvu eksperta EU i koordinatora Grupe za zaštitu prirode ECRAN projekta. 

Tokom sastanka razmatran je Nacrt Uredbe o oceni prihvatlljivosti koja je pripremljena ranije u ministarstvu i provere usklađenosti sa EU Direktivama o staništima i pticama, kao i usaglašenost sa strateškom procenom i procenom uticaja na životnu sredinu. Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva poljopriverede i zaštite životne sredine koji rade na poslovima ekološke mreže i ocene prihvatljivosti, strateške procene i procene uticaja na životnu sredinu, evropskih integracija, normative i održvog korišćenja biodiverziteta, predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kao i predstavnik NVO Mladi istraživači Srbije. Rezultat sastanka je usaglašen tekst Nacrta Uredbe o oceni prihvatljivosti, koja je u planu da bude usvojena na Vladi do kraja ove godine.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/razmatran-nacrt-uredbe-o-oceni-prihvatlljivosti/#more-20334

Povratak...