f Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu

27.09.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „Telekom Srbija“ AD Beograd, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4, podneo je dana 20.09.2016. pod brojem IV-08-501-296/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazna stanica mobilne telefonije “SU23/SUU23/SUL23 SU Segedinski put” na katastarskoj parceli 6229 KO Novi Grad, ulice Segedinski 22-24 (46.099532°, 19.679657°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 30.09.2016 do 03.11.2016., a javna prezentacija Studije održaće se 04.11.2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10533

Povratak...