f Održan seminar u Karakuši - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan seminar u Karakuši

01.11.2016

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i JP „Vojvodinašume“ realizovalo je jednodnevni seminar na temu „Zaštita i upravljanje staništem orla belorepana u Republici Srbiji“, u objektima JP Vojvodinašume“, u Posavskom lovištu Karakuša, u Rumi, 26. 10. 2016. godine.
Na skupu su učesvovali predstavnici nadležnih organa i organizacija iz oblasti zaštite prirode i upravljanja šumskim resursima na republičkom i pokrajinskom nivou kao i predstavnici civilnog društva.
Ovom prilikom je razmatrana primena zakonodavneih mera zaštite orla belorepana kao strogo zaštićene vrste od nacionalnog i međunarodnog značaja i održivo upravljanje prirodnim resursima na području sliva Dunava i šireg područja prebivališta ove vrste na teritoriji Republike Srbije.
Putem prezentacija i u diskusiji najviše je bilo reči o unapređenju zakonodanih mera i načina sprovođenja Akcionog plana za zaštitu orla belorepana duž Dunava, koji je usvojio Stalni komitet Bernske konvencije 2011. godine, radi sprovođenja konkretnih aktivnosti za očuvanje i opstanak održive populacije orla belorepana duž Dunava i preduzimanja odgovarajućih mera zaštite na nacionalnom nivou kojima bi se uklonile pretnje koje izaziva ljudski faktor.
Skup je završen uz saglsnost prisutnih da se nastavi sa obavezujućom primenom postojećih propisa i da se unapredi rad na sprovođenju Akcionog plana imajući u vidu sve specifičnosti biogeografskog i klimazonalnog područja Republike Srbije uključujući iskustva i primere dobre prakse iz susednih zemalja Regiona centralne i jugoistočne Evrope u slivu Dunava.
Orao belorepan (Haliaeetus albicilla) je veličanstvena ptica grabljivica koja izaziva interesovanje iz mnogo razloga u svim delovima Palearktičkog regiona gde je rasprostranjena. Kao grabljivica sa vrha lanca ishrane vodenih ekosistema, orao belorepan je predmet posebne brige o zaštiti vrste, a osim toga, dokazano je da predstavlja precizan pokazatelj zagađenja životne sredine. U Republici Srbiji gnezdi se u dolinama velikih reka (Dunav, Sava, Tisa i Drina). U Republici Srbiji se gnezdi 80-90 parova belorepana. Na području AP Vojvodina nalazi se 80% nacionalne populacije. Preduzete su brojne mere aktivne zaštite staništa, gnezda i jedinki. Znatan broj gnezdilišta je stavljen pod zaštitu u okviru zaštićenih područja. Sprovode se mere sanacije i revitalizacije barskih staništa povoljnih za ishranu kao i kampanja u cilju sprečavanja trovanja i ubijanja orlova.
Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/

Povratak...