f Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda

18.11.2016

Dana 10.11.2016. godine održan je u Beogradu skup pod nazivom „Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda“, koji je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.
Na skupu su predstavljena nova usvojena podzakonska akta iz oblasti zaštite voda: Uredba o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 1/16 i Pravilnik o načinu merenja i uslovima za merenje količine i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima, objavljen 01.04.2016.g. u „Službenom glasniku RS“, br: 33/16, kao i Uredbe koje su usvojene u periodu od 2011. do 2016.godine.
 Skupu je prisustvovalo oko 100 učesnika, predstavnici privrede (potencijalnih zagađivača voda), predstavnici naučnih institucija i akreditovanih organizacija koje se bave ispitivanjem kvaliteta voda.

Prof. dr Božo Dalmacija i dr Milena Bečelić Tomin, vanredni profesor sa PMF- a Departmana za hemiju biohemiju i zaštitu životne sredine,Univerziteta u Novom Sadu su učestvovali kao stručni saradnici u pripremi svih usvojenih podzakonskih akata iz oblasti zaštite voda, a na skupu u PKS Prof. dr Božo Dalmacija i dr Snežana Maletić, venredni profesor su dali detaljnija pojašnjenja koja se odnose na monitoring otpadnih voda u cilju praćenja saglasnosti sa graničnim vrednostima emisije za vode, kao i zahteve kod novog pristupa u monitoringu otpadnih voda. Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine je bliže upoznao prisutne (potencijalne zagađivače) o obavezama za izveštavanje.
Zbog velike zainteresovanosti predstavnika industrijskog sektora (potencijalnih zagađivača voda), kao i drugih zainteresovanih strana, dana 22.11.2016. godine u sali Regionalne privredne komore Pančevo, ul. Zmaj Jovina 1a sa početkom u 11 časova u Pančevu, održaće se skup „Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/

Povratak...