f Saglasnost na Studiju projakta ZORKA Šabac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saglasnost na Studiju projakta ZORKA Šabac

19.01.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je izdalo Rešenje kojim se nosiocu projekta ELIXIR ZORKA-Mineralna đubriva d.o.o. iz Šapca (Hajduk Veljkova 1) daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PočetakRešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

 

Na osnovu čl. 24, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. i čl.. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

 O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta   ELIXIR ZORKA-Mineralna đubriva d.o.o. iz Šapca, Hajduk Veljkova 1  daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamene termoelektrane u postrojenje za proizvodnju kalijum sulfata, kapaciteta 20000 tona na godišnjem nivou, izgradnje manjih konstrukcija prateće opreme tj. proizvodnih elemenata i to: temelj – tankvana za postrojenje HCl: temelj – bazen za rashladni toranj; temelj – tankvana za postrojenje za neutralizaciju; temelj – tankvana za postrojenje H2SO4; temelj za grupu pumpi – pumpna stanica; temelj – bazen za postrojenje apsorpcije i tankvane rezervoara za HCl, kao i izgradnje okolnih betonskih platoa, sve na k.p. 6915/37, 6915/38 i 6915/39, KO Šabac, Grad Šabac

 

Studiju je izradio LUDAN Engineering d.o.o. iz Beograda, Kozjačka 2.

 

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine  u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/ELIXIR_Kalijum_sulfat_Oglas.pdf).

 

Rešenje je konačno u upravnom postupku. Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu povesti upravni spor pred nadležnim sudom  u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-kojim-se-nosiocu-projekta-elixir-zorka-mineralna-djubriva-d-o-o-iz-sapca-hajduk-veljkova-1-daje-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu/

 

Povratak...