f Zahtev za izradu Studije za tretman otpadnih vozila - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za izradu Studije za tretman otpadnih vozila

26.01.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je 26. januara 2017. godine objavilo Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za tretman otpadnih vozila i skladištenje elektronskog i električnog otpada, na k.p. broj 12651/1, KO Loznica, na teritoriji grada Loznice:

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09) daje sledeće

 

                                               O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, GREEN IDEA d.o.o, iz Loznice, Petra Komarčevića bb, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta projekta postrojenja za tretman otpadnih vozila i skladištenje elektronskog i električnog otpada, na k.p. broj 12651/1, KO Loznica, na teritoriji grada Loznice, dana 24.01.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-145/2017-16.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu (Omladinskih brigada 1, soba 428), kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp- content/uploads/procena_uticaja/Zahtev_EIA_Green_Idea.pdf) i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-projekta-postrojenja-za-tretman-otpadnih-vozila-i-skladistenje-elektronskog-i-elektricnog-otpada-na-k-p-b/

Povratak...