f Zahtev određivanja Studije dela pruge Beograd-Stara Pazova - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev određivanja Studije dela pruge Beograd-Stara Pazova

07.02.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o podnetom Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), deonica Beograd (centar) – Stara Pazova.

 

Na osnovu čl. 12., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Nosilac projekta INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE AD iz Beograda, Nemanjina 6, podneo je Zahtev određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), deonica Beograd (centar) – Stara Pazova, zaveden pod brojem 353-02-00196/2017-16 od 30.01.2017.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/PROKOP_STARA_PAZOVA_Oglas.rar)  i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-odredjivanje-obima-i-sadrzaja-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-modernizacije-pruge-beograd-subotica-drzavna-granica-kelebija-deonica-beograd-centar/

Povratak...