f Zahtev za saglasnost Studije za fabriku auto-delova „Mei Ta Europe“ Obrenovac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za saglasnost Studije za fabriku auto-delova „Mei Ta Europe“ Obrenovac

07.02.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta promene namene objekta centralnog skladišta u livnicu sa opremom, u okviru kompleksa fabrike automobilskih delova “Mei Ta Europe“ d.o.o, KO Barič, GO Obrenovac.

 

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

   O B A V E Š T E NJ E

Nosilac projekta preduzeće “Mei Ta Europe“ d.o.o podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta promene namene objekta centralnog skladišta u livnicu sa opremom, u okviru kompleksa fabrike automobilskih delova “Mei Ta Europe“ d.o.o, na k.p. 245/4 i 222, KO Barič, GO Obrenovac.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

Doneto rešenje se može preuzeti na: http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Mei_Ta_Europe_Livnica_i_skladiste_oglas.pdf

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-promene-namene-objekta-centralnog-skladista-u-livnicu-sa-opremom-u-okviru-kompleksa-fabrike-automobilskih-delova-mei-2/

Povratak...