f Prezentacija plana područja sistema za navodnjavanje Srema - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prezentacija plana područja sistema za navodnjavanje Srema

15.03.2017

U sredu, 15. marta 2017. godine u zgradi Skupštine AP Vojvodine održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema koju je organizovao Nosilac izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP ''Zavod za urbanizam Vojvodine'' iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 01. do 30. marta 2017. godine u opštinama: Irig, Inđija, Stara Pazova, Pećinci, Ruma, Šid, Bačka Palanka, u Gradu Sremska Mitrovica, kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS'', br. 64/15) i čl. 5. i 19.  Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 88/10), javna prezentacija održana je u toku javnog uvida u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema.

U uvodnoj reči, Sofija Šumaruna, viša savetnica za prostorno planiranje obratila se prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana– donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole, nakon čega su predstavnici Obrađivača, odgovorni planeri mr Dragana Dunčić, dipl. prostorni planer i Branko Milovanović, dipl.inž.polj. predstavili Prostorni plan u osnovnim elementima.

Kroz prezentaciju je dat prikaz Prostornog plana sa ciljem da se utvrde planska rešenja za izgradnju i funkcionisanje regionalnog sistema za navodnjavanje Srema, čime se obezbeđuje održivo korišćenje prirodnih resursa i njihovo kvalitetno unapređenje u skladu sa principima održivog razvoja, ali i optimalno korišćenje postojećeg vodnog potencijala na posmatranom području, usklađivanjem svih vidova korišćenja, zaštite voda i zaštite od voda.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine

 

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5

Povratak...