f Rešenje za određivanje Studije fabrike za lepljenje u Jagodini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje za određivanje Studije fabrike za lepljenje u Jagodini

14.03.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je objavilo obaveštenje o Rešenju kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu izvedenog projekta „Poslovno-privredni kompleks fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje”, K.O. Kočino Selo, Grad Jagodina.

 

Na osnovu čl. 14., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

                                                 O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu izvedenog projekta „POSLOVNO-PROIZVODNI KOMPLEKS- FABRIKA ZA PROIZVODNJU SREDSTAVA ZA LEPLJENJE“, na k.p. 2413/75, 2413/76 i 2413/77 K.O. Kočino Selo, Grad Jagodina, nosioca projekta “Vibac Balcani” d.o.o.Kočino Selo, zaveden pod brojem 353-02-02504/2016-16 od 13.12.2016.

 

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-kojim-se-odredjuje-obim-i-sadrzaj-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-izvedenog-projekta-poslovno-proizvodni-kompleks-fabrika-za-proizvodnju-sredstava-za-lepljenje-k-o-kocino-sel/

Povratak...