f Nije potrebna Studija za skladište u Leskovcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nije potrebna Studija za skladište u Leskovcu

16.03.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja skladišta za IBC kontejnere na KP 1908/5 KO Leskovac, na teritoriji Grada Leskovca.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stavovi 1. i 3.. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

           Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje da nije potrebna izrada  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta: Izgradnja skladišta za IBC kontejnere na KP 1908/5 KO Leskovac, teritorija Grada Leskovca,  zavedenim pod brojem 353-02-00187/2017-16 od 27.01.2017.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/NEVENA_SKLADISTE_oglas.pdf ), u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje putem ovog organa,  u roku od 15  dana od dana objavljivanja oglasa.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-da-nije-potrebna-izrada-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnja-skladista-za-ibc-kontejnere-na-kp-19085-ko-leskovac-teritorija-grada-leskovca/

Povratak...