f Rešenje o potrebi Studije skladišta otpada u Loznici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje o potrebi Studije skladišta otpada u Loznici

16.03.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja električnog i elektronskog otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada, kao i tretmana otpadnih vozila, na k.p. 12651/1 KO Loznica, Grad Loznica.

 

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

    O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja električnog i elektronskog otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada, kao i tretmana otpadnih vozila, na k.p. 12651/1 KO Loznica, Grad Loznica, zavedeno pod brojem 353-02-145/2017-16.

 

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Green_Idea_Tretman_otpadnih_vozila_i_skladistenje_op_otpada_oglas.pdf ), svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi Srbije na Rešenje o potrebi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-o-potrebi-i-o-odredjivanju-obima-i-sadrzaja-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-skladistenja-elektricnog-i-elektronskog-otpada-otpadnih-vozila-olovnih-akumulatora-otpadnih/

Povratak...