f Zahtev „Hesteel Serbia Iron&Steel“ ogranak Smederevo - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev „Hesteel Serbia Iron&Steel“ ogranak Smederevo

21.03.2017

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US i 14/16), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

                                                  O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za „Hesteel Serbia Iron&Steel“ d.o.o. Beograd ogranak Smederevo (železara Smederevo), operatera „Hesteel Serbia Iron&Steel“ d.o.o. Beograd.

 

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, svakog radnog dana od 11 – 13 časova, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Smedereva, ul. Omladinska 1, kancelarija broj 35, II sprat svakog radnog dana od 11 do 13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna prezentacija i javna rasprava biće održane 19. aprila 2017. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Smedereva u Skupštinskoj sali, sa početkom u 11 časova

 

Izvor: www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-izdavanje-saglasnosti-i-dokument-izvestaj-o-bezbednosti-za-hesteel-serbia-ironsteel-d-o-o-beograd-ogranak-smederevo/

Povratak...