f Obaveštenje o dopuni Rešenja za „INOS-BALKAN“ iz Valjeva - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o dopuni Rešenja za „INOS-BALKAN“ iz Valjeva

20.03.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

 

OBAVEŠTENJE

 

o prijemu zahteva za izdavanje Rešenja o dopuni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokacijama operatera, podnetog od strane privrednog društva „INOS-BALKAN“ d.o.o. iz Valjeva, ulica Mirka Obradovića bb.

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo „INOS-BALKAN“ d.o.o. iz Valjeva (registrovano kod APR sa matičnim brojem 07096593, sa šifrom delatnosti 3832 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala), dana 16.12.2016. godine podnelo zahtev za izdavanje dopune integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokacijama operatera.

 

Operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada na više lokacija na teritoriji Republike Srbije. Zahtev za dopunu predmetne dozvole odnosi se na proširenje obavljanja delatnosti skladištenja neopasnog otpada na lokaciji operatera u poslovnoj jedinici na teritoriji opštine Ub, na k.p. br. 572/6 u KO Ub.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je mesec dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: dragana.ljumovic@eko.minpolj.gov.rs.

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu

 

Izvor: www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-prijemu-zahteva-za-izdavanje-resenja-o-dopuni-resenja-o-izdavanju-dozvole-za-skladistenje-i-tretman-neopasnog-otpada-na-lokacijama-privrednog-drustva-inos-balkan-d-o-o-valjevo-2/

Povratak...