f Zahtev za potrebu studije o rekonstrukciji magacina u Leskovcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za potrebu studije o rekonstrukciji magacina u Leskovcu

27.03.2017

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04),  daje sledeće

 

O B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Nosilac projekta NEVENA COLOR D.O.O. iz Leskovca, Đorđa Stamenkovića bb, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i adaptacije magacina sirovina u magacin gotovih proizvoda  na KP 1908/5 KO Leskovac, teritorija Grada Leskovca, zaveden pod brojem 353-02-00188/2017-16 od 27.01.2017.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-rekonstrukcije-i-adaptacije-magacina-sirovina-u-magacin-gotovih-proizvoda-na-kp-19085-ko-leskovac-terito/

Povratak...