f Podnet zahtev za eksploataciju rečnog nanosa Dunava - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnet zahtev za eksploataciju rečnog nanosa Dunava

28.03.2017

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

                                               O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Nosilac projekta PIM HIDROINŽENJERING – BEOGRAD, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1067+500 do 1068+500 na delu kat.parcele 2387 KO Ostrovo i delu kat.parcele 5347 KO Zatonje, SO Veliko Gradište.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-recnog-nanosa-iz-korita-reke-dunav-od-km-1067500-do-1068500-na-delu-kat-parcele-2387-ko-ostrovo-i-delu-kat-p/

Povratak...