f Obaveštenje o zahtevu za adaptaciju kotlarnice u Žedniku - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o zahtevu za adaptaciju kotlarnice u Žedniku

29.03.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitui životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Nosilac projekta „JOVANOVIĆ & SINOVI – MASTER FOOD“ DOO, Maksima Gorkog br. 7, Bačka Topola, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „TNG stanica i adaptacija kotlarnice u parnu kotlarnicu“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-131/2017, a koji se planira na katastarskoj parceli 3974/1 KO Žednik. (45.939237 ; 19.686369)

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 128).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10938

Povratak...