f Sastanak o očuvanju slepih miševa u Evropi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak o očuvanju slepih miševa u Evropi

30.03.2017

U periodu od 27. do 29. marta 2017. godine u Beogradu, održan je 22. sastanak Savetodavnog odbora Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi – UNEP/EUROBATS.

 

Sporazum o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi (Agreement on the Conservation of Populations of European Bats) – EUROBATS najznačajniji je dokument te vrste u Evropi, nastao u okviru Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (Convention on Migratory Species of Wild Animals) i predstavlja poseban implementacioni instrument ove konvencije, koji kroz zakonodavstvo, prosvetu, mere očuvanja i međunarodnu saradnju potpisnika Sporazuma i onih koji još to nisu, ima za cilj zaštitu i očuvanje evropskih populacija slepih miševa.

 

Savetodavni odbor ima zadatak da istraži dostupne podatke o migracionom ponašanju reprezentativnih vrsta slepih miševa i rezultati ovih studija treba da pomognu u kreiranju jedinstvenog međunarodnog programa za očuvanje najugroženijih vrsta slepih miševa u Evropi.

 

U Republici Srbiji (koja predstavlja teritoriju stalnog prisustva, migratornih koridora i zimovališta slepih miševa) u toku je procedura za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi. Od ukupnog broja vrsta slepih miševa koje se nalaze na listi EUROBATS sporazuma, u Srbiji je do sada otkriveno 29, a bar još 4 vrste mogu se smatrati potencijalno prisutnim. Od toga je prema odredbama nacionalnog zakonodavstva svih 29 vrsta na listi strogo zaštićenih vrsta.

 

Republika Srbija je na poziv EUROBATS Sekretarijata, u svojstvu aktivnog posmatrača sa pravom glasa, uključena u rad Savetodavnog odbora još 2000. godine.

 

sastanak-eurobatsShvatajući značaj očuvanja slepih miševa i ostalih migratornih vrsta životinja, Republika Srbija će podržati sprovođenje propisa pruzetih iz međunarodnih ugovora u cilju zaštite ovih vrsta i ovaj trodnevni susret iskoristiti kao dragocenu razmenu iskustava u daljem kreiranju politike zaštite prirode.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/odrzan-22-sastanak-savetodavnog-odbora-sporazuma-o-ocuvanju-populacija-slepih-miseva-u-evropi-unepeurobats/#more-21388

Povratak...