f Zahtev za davanje saglasnosti Studije pruge deonica Beograd Centar – Stara Pazova - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za davanje saglasnosti Studije pruge deonica Beograd Centar – Stara Pazova

06.04.2017

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), deonica Beograd Centar – Stara Pazova, dužine 36 km

 

6. 04.2017.

 

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta AD Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE ad iz Beograda, Nemanjina 6, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija),  deonica Beograd Centar – Stara Pazova, dužine 36 km., zavedenog pod br. 353-02-00872/2017-16 od 05.04.2017.

 

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva  u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama:

 

GO Zemun, Zemun, Magistarski trg 1

Opštini Stara Pazova, Svetosavska 11

Gradske uprave Beograda, 27. marta 43-45, soba 510a,

GO Savski venac, Beograd, Kneza Miloša 69

GO Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 167

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

 

Dana 10.05.2017. u 10h, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama GO Zemun, Magistratski trg 1.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-modernizacije-pruge-beograd-subotica-drzavna-granica-kelebija-deonica-beograd-centar/

Povratak...