f Eksploatacija rude gvožđa iz ležišta “Majdani“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Eksploatacija rude gvožđa iz ležišta “Majdani“

18.04.2017

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rude gvožđa iz ležišta “Majdani“, na teritoriji SO Krupanj

 

18.04.2017.

 

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće

 

                                                           O B A V E Š T E NJ E

 

 Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće “METALFER“ d.o.o, iz Sremske Mitrovice, Rumski put 27, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rude gvožđa iz ležišta “Majdani“, na delovima kat. parcela broj 1/4, 1296, 1297/1, 1297/3, 1298/1, 1298/2, 1299/1, 1299/2, 1299/3, 1300, 1302/1, 1302/2, 1302/3, 1303/1, 1304/2, 1390, 2130, KO Kržava, celokupnoj k.p.br. 426 i delovima k.p.br. 424, 425, 427, 428, 431/2, 431/7, 437/1, 437/4, 437/7, 438, 452, sve u KO Lipenović 2, kao i na delu 2112 KO Brštica, na teritoriji SO Krupanj, dana 10.04.2017. godine, zaveden pod br. 353-02-926/2017-16.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Studija_Metalfer_Majdani.pdf).

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Krupanj, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 12.05.2017. godine sa početkom u 1100 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama SO Krupanj.

 

Izvor:  http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-rude-gvozdja-iz-lezista-majdani-na-teritoriji-so-krupanj/

Povratak...