f Zahtev za saglasnost na studiju eksploatacije krečnjaka - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za saglasnost na studiju eksploatacije krečnjaka

28.04.2017

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka i krečnjačkih breča kao TGK iz ležišta “Čuka – Radoševica“, na k.p.br. 4038, KO Dupci, na teritoriji SO Brus

 

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, AGR “GORKOP“, iz Brusa, Milete Mitrovića 42, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka i krečnjačkih breča kao TGK iz ležišta “Čuka – Radoševica“, na k.p.br. 4038, KO Dupci, na teritoriji SO Brus, dana 21.04.2017. godine, zaveden pod br. 353-02-1021/2017-16.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Brus, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

 

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 25.05.2017. godine sa početkom u 1300 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama SO Brus.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-krecnjaka-i-krecnjackih-breca-kao-tgk-iz-lezista-cuka-radosevica-na-k-p-br-4038-ko-dupci-na-te/

Povratak...