f Zahtev za skladištenje opasnog otpada Osipaonica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za skladištenje opasnog otpada Osipaonica

03.05.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje opasnog otpada na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta Euro Metal B&B Osipaonica, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje opasnog otpada na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-postrojenja-za-skladistenje-opasnog-otpada-na-katastarskoj-parceli-broj-52241-ko-osipaonica/

Povratak...