f Zahtev za eksploataciju peska i šljunka - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za eksploataciju peska i šljunka

08.05.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka iz ležišta “Brgulice“, KO Brgulice

08. 05 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, “MEĐA“ d.o.o, iz Zvečke, Žive Marjanovića 48, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka iz ležišta “Brgulice“, na k.p.broj 597/6, 598, KO Ratari, 679, 678, 677, 676, 675, 674, 671, 670, 651, 650, 649, 647, KO Brgulice, dana 25.02.2015. godine, zaveden pod brojem 353-02-343/2015-16, kao i  dve dopune istog, dana 20.04.2017.godine i 28.04.2017. godine, a na zahtev ovog organa.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-peska-i-sljunka-iz-lezista-brgulice-ko-brgulice/

Povratak...