f Zahtev za postrojenje za tretman otpadnih voda - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za postrojenje za tretman otpadnih voda

09.05.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije neopasnog otpada „Željkovac“ kod Leskovca

09. 05. 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta „PWW DEPONIJA DVA“ d.o.o. Leskovac, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije neopasnog otpada „Željkovac“ kod Leskovca.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-postrojenja-za-privremeni-tretman-otpadnih-voda-na-lokaciji-deponije-neopasnog-otpada-zeljkovac-kod-leskovca/

Povratak...