f Javna prezentacija zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javna prezentacija zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“

11.05.2017

Javna prezentacija Nacrta PPPPN zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“

 11. 05. 2017.

U četvrtak, 11.05.2017. godine u zgradi Skupštine grada Zrenjanina održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine'' iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“ na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 24. aprila 2017. do 23. maja 2017. godine. Nacrt Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“ sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“ na životnu sredinu izloženi su u Zgradi Skupštine grada Zrenjanina, Zgradi Opštine Novi Bečej, kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS'', br. 64/15) i čl. 5. i 19.  Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 88/10), javna prezentacija održana je u toku javnog uvida u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“.

U uvodnoj reči, Svetlana Kilibarda, v.d. pomoćnice pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine obratila se prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana – donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole, nakon čega su predstavnici obrađivača, odgovorni planeri Slavica Pivnički, dipl. inž. pejz. arh. i Branislava Toprek, dipl. inž. arh. predstavili Prostorni plan u osnovnim elementima.

U toku prezentacije, istaknuto je da ovaj Prostorni plan predstavlja planski osnov za definisanje aktivnosti u oblasti zaštite prirode, turizma i ruralnog razvoja i polazni osnov za realizaciju nacionalnih, regionalnih i lokalnih interesa.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici Gradske uprave Grada Zrenjanina, JP za urbanizam Zrenjanin, ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin i drugih institucija. Posebno je istaknut značaj izrade ovog važnog planskog dokumenta sa ciljem da se stvore uslovi za usklađeno i mudro korišćenje prirodnih dobara u okviru područja posebne namene kako bi se doprinelo zaštiti biodiverziteta, ugroženih prirodnih resursa i očuvanju predela.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BF%D0%BF%D0%BF%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%E2%80%9E%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%9A-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B8-%E2%80%9E%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C

Povratak...