f Potrebna Studija za Gondole-žičare “Zlatibor-Tornik” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potrebna Studija za Gondole-žičare “Zlatibor-Tornik”

12.05.2017

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje GONDOLE ŽIČARE „ZLATIBOR-TORNIK“

12. 05. 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

                                                                O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje GONDOLE ŽIČARE „ZLATIBOR-TORNIK, SA PRATEĆIM OBJEKTIMA na k.p.  4607/1, 7343/2, 4607/29, 4614/1, 4614/3, 7343/3, 4617/4, 4617/3, 4614/5, 4617/6, 7343/4, 4617/7, 4617/1, 7343/1, 4614/4,4605/1, 7010/1, 7010/18,7369,7015, 7013, 7014, 7010/17, 7010/9, 7010/21, 7010/12, 7010/13, 4607/69, 4607/70 sve u K.O. Čajetina, na k.p. 1435/30, 1435/24, 1446, 1435/25, 1435/5, 1451/8,1451/208, 1451/213,1451/214, 1451/197, 1451/197, 1451/210, 1451/215,1451/211, 1451/212, 1451/235, 1451/267, 1451/268, 1451/288, 1451/259, 1451/260,1451/287, 1451/216, 1451/286, 1451/225, 1451/226, 1451/229,1451/228, 1451/6, 1451/127, 1480/1, `1481, 1451/224, 1451/289, 1451/290, 4925, 3082/17 sve u K.O. Jablanica, na k.p. 550/1, 550/19, 550/20, 550/23, 550/24, 550/21, 550/11, 550/5, 550/10, 552/1 sve u K.O. Dobroselica, na teritoriji SO Čajetina., nosioca projekta, SO ČAJETINA, Aleksandra Karađorđevića 34, Čajetina.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-kojim-se-odlucuje-da-je-potrebna-procena-i-utvrdjuje-obim-i-sadrzaj-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-gondole-zicare-zlatibor-tornik/

Povratak...