f Zahtev za određivanje Studije tretmana mediscinskog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za određivanje Studije tretmana mediscinskog otpada

24.05.2017

Zahtev za određivanje Studije tretmana mediscinskog otpada

24.05.2017.

 

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za skladištenje i tretman medicinskog otpada u zakupljenom prostoru u okviru objekta koji koristi Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

24. maj 2017.

 

Na osnovu čl. 12. stav 1., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

 

Nosilac projekta,. „TOMIĆ TRADE EAST“ d.o.o. iz Beograda, Kosovska br. 39, podneo  je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za skladištenje i tretman medicinskog otpada u zakupljenom prostoru u okviru objekta koji koristi Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, u Bulevaru oslobođenja br.18., na k.p. 2311/1 KO Savski venac , Grad Beograd.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-postrojenja-za-skladistenje-i-tretman-medicinskog-otpada-u-zakupljenom-prostoru-u-okviru-objekta-koji-kori/

Povratak...