f Zahtev za rastavljanje otpadnih vozila u Kruševca - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za rastavljanje otpadnih vozila u Kruševca

08.06.2017

Zahtev za rastavljanje otpadnih vozila u Kruševca

08.06.2017.

 

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za rastavljanje i detoksikaciju otpadnih vozila na katastarskoj parceli broj 1362/1 KO Lazarica u Kruševcu

 

8. jun 2017.

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

                                            O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

 Nosilac projekta „N.K.M. Metalis” d.o.o. Kruševac, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za rastavljanje i detoksikaciju otpadnih vozila na katastarskoj parceli broj 1362/1 KO Lazarica u Kruševcu.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Zahtev_o_proceni_uticaja_NKM_Metalis.pdf) i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-postrojenja-za-rastavljanje-i-detoksikaciju-otpadnih-vozila-na-katastarskoj-parceli-broj-13621-ko-lazarica-u-krusevcu/

Povratak...