f Studija Bazne stanice mobilne telefonije u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Studija Bazne stanice mobilne telefonije u Subotici

14.06.2017

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Nosilac projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd,

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Bazne stanice mobilne telefonije “SU49/SUH49/SUU49/SUL49 SU-HIPODROMSKA” - „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd

14.06.2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Nosilac projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4, podneo je dana 12.06.2017. pod brojem IV-08/I-501-217/2017, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazne stanice mobilne telefonije “SU49/SUH49/SUU49/SUL49 SU-HIPODROMSKA” na katastarskoj parceli 21124/2 KO Donji grad, Subotica, ulica Hipodromska bb (46.091512°, 19.643956°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, I sprat soba 129, svakog radnog dana od 10-12 časova od 19.06.2017. do 20.07.2017., a javna prezentacija Studije održaće se 21.07.2017. godine u 12 časova u prostorijama Službe.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11133

Povratak...