f Podnet zahtev o potrebi studije u Aranđelovcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnet zahtev o potrebi studije u Aranđelovcu

12.06.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije granita kao arhitektonsko-građevisnkog kamena iz ležišta “Šutica I“, na delu k.p. br. 1887/1, KO Bukovik, na teritoriji SO Aranđelovac

12.06.2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće “GRANIT BUKOVIK“ d.o.o, iz Aranđelovca, Bukovik bb, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije granita kao arhitektonsko-građevisnkog kamena iz ležišta “Šutica I“, na delu k.p. br. 1887/1, KO Bukovik, na teritoriji SO Aranđelovac, dana 08.06.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-1399/2017-16.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-granita-kao-arhitektonsko-gradjevisnkog-kamena-iz-lezista-sutica-i-na-delu-k-p-br/

Povratak...